Privacy statement

Als initiatiefnemers van Windpark Zalkerbroek N50 vinden wij het belangrijk om de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het windpark.

Van iedereen die zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en excursies verzamelen wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor deze worden gebruikt en wat uw rechten zijn.


Welke persoonsgegevens van u slaan wij op?
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief over dit windpark, dan slaan wij alleen uw e-mailadres op in onze database. Andere persoonsgegevens vragen wij niet van u bij het aanmelden voor deze nieuwsbrief en verzamelen wij ook niet actief.

Als u zich aanmeldt voor een excursie over dit windpark, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan in onze database. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om met u te communiceren. Wij kunnen de persoonsgegevens van u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Organisatie;

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, voegen wij uw e-mailadres toe aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief over deze windmolen. Als wij een nieuwsbrief verspreiden, gebruiken wij deze verzendlijst en krijgt u dus ook per e-mail de nieuwsbrief over deze windmolen.

Als u zich aanmeldt voor een excursie, voegen wij uw persoonsgegevens toe aan de presentielijst voor de excursie over deze windmolen. Wij gebruiken deze presentielijst om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze excursie uit te kunnen voeren.

Wat betekent ‘op de hoogte houden over dit windpark’?
Wij willen de omgeving en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen over dit windpark. Dat betekent dat wij nieuwsbrieven versturen over de ontwikkeling van dit windpark, de bouw van het windpark, de exploitatie en het beheer van het windpark en de sloop van het windpark. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de (financiële) participatiemogelijkheden voor de omgeving en andere betrokkenen in dit windpark. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn waarin wordt gemeld dat via een energiecoöperatie mogelijk is om te participeren in dit windpark en dat daar informatie over wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld ook betekenen dat via de nieuwsbrief een prospectus wordt gedeeld over financiële participatie via de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat er via de nieuwsbrief aanbiedingen worden gedaan voor obligaties in het windpark of dat informatie over een gebieds-, omgevings- of ander soortgelijk fonds wordt gedeeld. De nieuwsbrief heeft altijd betrekking op dit windpark.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw e-mailadres voor het inschrijven van de nieuwsbrief tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Het is mogelijk dat dit windpark aan het einde van de technische levensduur komt, het windpark word gesloopt en dat er een nieuwe windmolen voor in de plaats komt in hetzelfde gebied. Ook in een dergelijk scenario willen wij de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. Daarom bewaren wij uw e-mailadres tot het moment dat u zich uitschrijft.

Bent u aangemeld voor een excursie? Dan verwijderen wij uw gegevens 3 maanden na de datum waarop de excursie heeft plaats gevonden. Of als u eerder aangeeft dat wij niet langer over uw persoonsgegevens mogen beschikken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen de passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem waar alleen medewerkers die betrokken zijn bij dit windpark bij kunnen.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen?
Als u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens uit onze database verwijderd. U kunt zich uitschrijven via de link onderaan in de nieuwsbrief. 

U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens voor het aanmelden van een excursie sturen naar info@windparkzalkerbroekn50.nl

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen via info@windparkzalkerbroekn50.nl 

 

Cookie statement 

Google Analytics
Deze website bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. Pure Energie heeft hier geen invloed op. Pure Energie heeft Google geen toestemming gegeven de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen op servers in Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de gegevens worden niet langer dan 14 maanden in het programma bewaard. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google.